Website Banner
 
 
  บริการด้านกฏหมาย
 
  รับรองลายมือชื่อ
 
  ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย 
 
  ให้คำปรึกษาด้านคดี 
 
  รับว่าความทั่วราชอาณจักร 

        เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
 
     
          Audit BKK.com  
     
 
  บริษัท ออดิท บีเคเค จำกัด
ให้บริการลูกค้าด้านตรวจสอบบัญชี เรามีบริการครบวงจรบริการด้านบัญชี ดังนี้
   
 
» บริการด้านบัญชี     » งานตรวจสอบบัญชี » งานให้คำปรึกษา
» งานจดทะเบียนธุรกิจ นิติกรรม » บริการอื่น ๆ อีกมากมาย  
 
     
 
 
     
          บริการของเรา  
     
 
   
บริการด้านบัญชี
- บริการจัดทำบัญชีแบบเหมาจ่าย
- บริการจัดทำบัญชีและภาษีอากร
- บริการจัดทำบัญชีพร้อมจัดทำงบ
  การเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
   
งานตรวจสอบบัญชี
- บริการตรวจสอบบัญชี
- บริการตรวจสอบบัญชีตามมาตร-
  ฐานการบัญชีไทย และมาตรฐาน
  การบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS)
   
งานให้คำปรึกษา
- ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนใน
  ประเทศไทย ครอบคลุมถึงรูปแบบ
  การประกอบกิจการที่เหมาะสมเพื่อ
  สิทธิประโยชน์ทางภาษี...
   
จดทะเบียนธุรกิจ นิติกรรม
- จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หจก.
  หสน. ร้านค้า กิจการร่วมค้า
- จดทะเบียนขอหมายเลขผู้เสียภาษี
- จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม...
   
บริการอื่น ๆ
- บริการจดทะเบียน , จัดทำและ
  นำยื่นประกันสังคม
- บริการนักบัญชีที่มีคุณสมบัติเพื่อ
  รองรับการปฎิบัติตาม พรบ. ...
 บริการทนายรับรองเอกสาร (Notarial Services Attorney)
        เอกสารบางชนิดต ้องการการรับรองจากทนาย มีลักษณะคล ้ายกับการรับรองโนตารี่ พับลิค (Notary Public) ของต่างประเทศ     การรับรองเอกสารในลักษณะนี้จะต้องดำเนินเนินการโดยทนายความที่ได ้รับอนุญาตจากสภาทนายความเรียกว่า ทนายรับรองเอกสาร หรอื ทนายรับรองลายมือชื่อ (Notarial Services Attorney) เพื่อให้สามารถนำเอกสารดังกล่าวไปใช้ในต่างประเทศได้โดยทั่วไปจะเป็นการรับรองลายมือชื่อบุคคล รับรองลายมือชื่อกรรมการ รับรองลายมือชื่อพยาน รับรองบคุคล รับรอง เอกสารบริษัทมหาชน รับรองสำเนาถกูตอ้ง   รับรองเอกสารโนตารีเป็นต้น ออดิทบีเคเค&ลอว์ เรามีทีมทนายความรับรองเอกสารที่พร้อมให้บริการท่านอย่างมืออาชีพ ด้วยบริการบริการที่รวดเร็ว ในราคายุติธรรม

 
 
     
     

บริษัท ออดิท บีเคเค จำกัด

(สำนักงานใหญ่) 40 ซอยนาคนิวาส 21 แยก 2-3 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
                      เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์:  02-538-4952-53   โทรสาร:  02-538-9957
อีเมล์ :
auditbkk2009@gmail.com  เว็บไซต์: www.auditbkk.com

(สาขา-ราชพฤกษ์) เลขที่ 74/107 หมู่ที่ 3 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
สำนักงาน : 061-6365091
สนใจติดต่อ : CALL-CENTER
คุณสินีนาถ
 (Admin) 089-015-0158
คุณวันดี 061-636-5091
Current Pageid = 1